MANAGER PROIECT

MANAGER PROIECT

Localizare:  Bucuresti

Rolul în cadrul companiei al unui Manager de Proiect este să gestioneze și să coordoneze echipa de proiectare, care poate include arhitecți, ingineri, designeri și alți profesioniști implicați în proiect. Este important să asigure că toți membrii echipei lucrează împreună în mod eficient pentru a atinge obiectivele proiectului.

Managerul de Proiect va fi subordonat Directorului Tehnic și va lucra în strânsă colaborare cu Liderul de Proiect (Team Leader, Project Leader, Coordonator departament specialitate);

Competente

 • Să aibă o bună înțelegere a principiilor și practicilor de gestionare a proiectelor. Acest lucru include capacitatea de a elabora și de a implementa planuri de proiect, de a gestiona resursele și de a monitoriza progresul în mod eficient.
 • Să comunice clar și concis cu membrii echipei, clienții, consultanții și alte părți interesate, atât în scris, cât și verbal.
 • Să motiveze și să inspire echipa pentru a atinge obiectivele proiectului. Aceasta poate implica delegarea sarcinilor, oferirea de îndrumare și sprijin și gestionarea conflictelor sau problemelor de performanță.
 • Să gestioneze eficient resursele disponibile, inclusiv timpul, bugetul, materialele și forța de muncă. Acest lucru implică luarea deciziilor strategice pentru a optimiza utilizarea resurselor și pentru a asigura finalizarea proiectului în termenii stabiliți.
 • Să identifice rapid aceste probleme și să găsească soluții eficiente pentru a le depăși, având în vedere impactul asupra proiectului și a echipei.
 • Să aibă cunoștințe tehnice și o înțelegere solidă a proceselor și practicilor din domeniul proiectării. Acest lucru îi permite să ofere îndrumare și să ia decizii informate pe parcursul proiectului.

Responsabilități

 • Răspunde împreună cu toți factorii decizionali asupra derulării în bune condițiuni a tuturor activităților, lucrărilor, operațiilor pe nivele ierarhice, funcționale și operaționale;
 • Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate;
 • Asigurarea comunicării cu partenerii din cadrul proiectului și respectarea obligațiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
 • Pregătirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului;
 • Administrarea bugetului proiectului în conformitate cu procedurile interne aplicabile și cu condițiile finanțatorului;
 • Valorificarea și dezvoltarea oportunităților pe durata implementării proiectului;
 • Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, consultanții și alți colaboratori implicați;
 • Stabilește relații de colaborare pe termen lung cu partenerii, clienții, beneficiarii și finanțatorii proiectului;
 • Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și redactează rapoarte lunare către finanțatori, parteneri și beneficiari cu respectarea datelor prevăzute în contracte;
 • Asigură circulația informației în cadrul proiectului și pentru alte departamente ale organizației, organizând periodic întâlniri cu echipa de proiect și prezentând proiectul celorlalte departamente;
 • Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și informează la timp echipa de management despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său;
 • Arhivează corespunzător toată documentația legată de proiect;
 • Face propuneri de îmbunătățire a stilului de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse;
 • Evaluează impactul proiectului și îl comunică conducerii, finanțatorilor și partenerilor de proiect;
 • Motivează echipa de proiect prin comunicare și prin evaluarea permanenta a subordonaților direcți;
 • Verifică pontajul lunar pentru personalul din subordine și-l transmite Departamentului Resurse Umane;
 • Organizează acordarea concediului de odihna și a zilelor libere pentru personalul din subordine;
 • Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele respectării temeiului legal;
 • Răspunde de rezolvarea promptă a problemelor de comunicare ce apar în cadrul activităților proiectului;
 • Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul său de activitate;
 • Asigură un climat de colaborare între toți angajații implicați în proiect;
 • Informează șeful direct de apariția unor probleme importante care pot avea impact asupra desfășurării proiectului;
 • Răspunde de gestionarea resurselor umane și materiale conform cu planificarea proiectului, precum și de alocarea lor corect a activităților proiectului;
 • Răspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte;
 • Răspunde de veridicitatea și corectitudinea rapoartelor întocmite pentru finanțator, parteneri și beneficiari;
 • Răspunde de fundamentarea măsurilor de motivare și sancționare a personalului din subordine, participând (alături de persoanele abilitate) la luarea acestor măsuri, conform procedurilor interne și prevederilor legislative în vigoare;
 • Răspunde de păstrarea confidentialității informațiilor la care are acces;
 • Răspunde de respectarea procedurilor de lucru generale specifice (programul de lucru, punctualitatea în întocmirea și predarea rapoartelor etc.);
 • Conlucrează ierarhic cu compartimentul juridic pentru rezolvarea problemelor și lucrărilor curente în acest domeniu, luând deciziile ce se impun;
 • Supraveghează respectarea normelor tehnice, a tehnologiilor specifice la standardele de construcții;
 • Ia măsuri în perspectiva pentru asigurarea forței de muncă, perfecționarea și specializarea acesteia;
 • Este responsabil pentru implementarea și menținerea sistemului calității;
 • Aprobă toate documentele sistemului calității la punctul de lucru;
 • Participă la recepția lucrărilor, materialelor și produselor;
 • Dispune acțiuni preventive și acțiuni corective pentru neconformități;
 • Răspunde de îndeplinirea tuturor sarcinilor ce revin societății și asigură condițiile tehnice și organizatorice necesare pentru realizarea producției pentru creșterea calitativă a acesteia și ridicarea continuă a eficienței economice a societății;
 • Să-și insușească și să respecte normele și instrucțiunile de sănătate și securitate în muncă;
 • Participă la ședințele de lucru/analiză inițiate de Beneficiar sau Consultant;
 • Participă la Recepția lucrărilor în vederea întocmirii Procesului Verbal la terminarea lucrărilor alături de ceilalți membri ai comisiei;
 • Coordonează împreună cu Șeful de Șantier/Șef de Punct de Lucru rezolvarea deficiențelor cuprinse în Anexa la PVTL și a celor apărute pe durata de garanție a lucrărilor;
 • Coordonează activitățile de execuție a produselor și lucrărilor în conformitate cu documentele de proiectare, procedurile / instrucțiunile aprobate, programele de montaj, caiete de sarcini, dispozițiile de șantier, normativele în vigoare, etc, la nivelul de calitate impus;
 • Coordonează echipele de proiect / contract și raportează Directorului Productie stadiul derulării acestora;
 • Monitorizează încadrarea în termenele de etapă și costuri și prezintă, la solicitarea conducerii, rapoarte de stadiu evidențiind acele activități / situații care condiționează atingerea obiectivelor;
 • Răspunde de elaborarea și revizuirea procedurilor tehnice de execuție și instrucțiunilor specifice domeniului;
 • Participă și asigură condițiile pentru bună desfășurare a auditurilor interne și externe în cadrul serviciilor / șantierelor din subordine;
 • Planifică împreună cu șefii de șantier, lucrările conform graficelor de execuție;
 • Răspunde de completitudinea înregistrărilor calității întocmite de serviciile și șantierele din subordine;
 • Asigură că în activitățile de execuție sunt folosite numai echipamente de măsurare verificate metrologic;
 • Asigură folosirea în lucrare numai a materialelor/produselor ce corespund cerințelor de calitate conform documentației de execuție și numai după ce au fost recepționate;
 • Asigură că utilajele și echipamentele utilizate la lucrări sunt în bună stare de funcționare;
 • Răspunde de omologarea proceselor speciale, autorizarea personalului și a echipamentelor și de păstrarea dovezilor obiective;
 • Dispune remedierea neconformităților depistate, pe baza soluțiilor acceptate;
 • Propune Directorului Producție oprirea lucrărilor când constată abateri de la calitate și reluarea acestora după înlăturarea cauzelor;
 • Răspunde de convocarea reprezentanților ISC, beneficiarului și/sau CNCAN, în conformitate cu PC aplicabil care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse la faze determinante/ puncte de staționare ale execuției și asigura condițiile necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;
 • Asigură condițiile pentru respectarea regulilor de securitatea muncii și prevenire și stingere a incendiilor, în aria de responsabilitate;

Nivel calificare / Educație

 • Obligatoriu – studii superioare într-un domeniu relevant, cum ar fi arhitectură, inginerie civilă, inginerie structurală, design interior sau un domeniu similar.

Experiență practică

 • Studii superioare în domeniul proiectării (arhitectură, inginerie)
 • Calificare/experiența dovedită – poziție similară – minim 5 ani

Cunoștințe de sistem

 • Capabil să gestioneze produse software, inclusiv, dar fără a se limita la, încorporarea de noi versiuni, menținerea software-ului moștenit și personalizarea software-ului pentru nevoile specifice ale proiectului

Cerințe esențiale De dorit – reprezintă un avantaj

 • Autodesk Revit
 • Office (Word, Excel)
 • Revit Architecture Revit MEP Revit Structure Navisworks Manage
 • Insight (energy analysis) ReCap Pro Autodesk Rendering Autodesk Docs
 • Cunoștințe – Limba
 • Romana – Fluent (scris, vorbit)
 • Engleza – Fluent (scris, vorbit), alte limbi străine;

 

Ne puteți trimite CV-ul pe adresa de e-mail recrutare2@abchumancapital.ro

Aplică pentru acest job

Încarcă CV-ul tău sau un alt fișier relevant.
Prin trimiterea acestui formular sunteți de acord cu acceptarea Termenilor și condițiilor, disponibili la adresa https://recrutaresiselectie.ro/termeni-si-conditii-de-utilizare/ si cu politica de confidentialitate si protectie a datelor, disponibila la adresa: https://recrutaresiselectie.ro/politica-de-confidentialitate/

Distribuie în social media

Author: admin