Manager de raportare si bugetare – Braila

  • Full Time
  • Braila
  • Aceasta pozitie a fost ocupata.

Manager de raportare si bugetare – Braila

Pregatirea si experienta:

                Studii – experienta:

             Superioare (profil economic);

             Vechime: cel putin 3 ani, experienta domeniu, cuprinzand toate aspectele activitatii financiar-contabile;

                Cunostinte:      

             Operare calculator;

             Legislatia cu impact asupra activitatii contabile;

             Procesele contabile si fiscale;

             Standarde Contabile Romanesti;

             Utilizarea sistemului informatic pentru sistemul economic;

                Aptitudini           

             Abilitati de conducere a echipei, organizare si planificare, comunicare si coordonare;

             Abilitati de asumare a responsabilitatii, adaptabilitate, corectitudine si seriozitate;

             Simtul raspunderii pentru sarcinile atribuite, atentie distributiva, autocontrol, disciplina, punctualitate,  constinciozitate, politete.

                Atitudini          

             Nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decat daca ea vine de la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se incadreaza in prevederile legale;

             Sa asigure pastrarea secretului profesional privind activitatile ce se desfasoara in cadrul spatiului de lucru;

             Disponibilitate la lucrul peste program;

             Este interzis consumul de bauturi alcoolice sau substante halucinogene (droguri), in timpul programului precum si prezentarea la program sub influenta acestora.;

Responsabilitatile si sarcinile postului

Legat de activitatile specifice, raspunde de:

             Organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

             Asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii;

             Organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital,

contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea

tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente

patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;

             Urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii,

independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere,

necompensarii);

             Organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind

operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control;

             Raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul

efectuarii ei, in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in

evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

             Raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii. Pe document se va trece in mod

obligatoriu numele, prenumele si functia celui care il intocmeste, semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea;

             Raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cite ori Directorul General al

societatii o cere;

             Organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului

urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;

             Raspunde de evidenta formularelor cu regim special;

             Organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale;

             Raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atit sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora;

             Asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

             Supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational;

             Supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor;

             Asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare;

             Efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta in Consiliul de Administratie si respectiv Adunarii Generale a Asociatilor;

             Este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului;

             Este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta serviciului;

             Avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmarire, evidenta, decontari, cheltuieli-venituri, bilant, analize de sistem, tehnica de calcul;

             Participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului;

             Reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare;

             Raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative;

             Raspunde de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora;

             Raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe care il coordoneaza;

             Raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, actualizata, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila;

             Raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila;

             Raspunde de mentinerea, in cadrul departamentului, a unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru;

             Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, participand alaturi de persoane abilitate, la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare;

             Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime  a echipamentelor si apraturii din dotarea societatii aflate la dispozitia salariatului, in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;

             Raspunde insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a echipamentului, aparaturii si a utilajelor din dotarea societatii de catre intreg personalul din subordine;

             Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionarea personalului din subordine, participand la luarea acestor masuri (alaturi de persoane abilitate), conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare;

             Coordoneaza personalul din subordine si asigura respectarea normelor interne de functionare ale companiei, de catre personalul din subordine;

             Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale, dintre subordonatii directi;

             Se obliga sa nu ofere unor terte persoane si sa nu foloseasca interes personal echipamente si utilaje, puse la dispozitia salariatului de catre angajator, in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;

             Sa se prezinte la munca, apt pentru a-si indeplini sarcinile de serviciu.

  1. Legat de disciplina muncii, raspunde de:

             Imbunatatirea permanenta a calitatii pregatirii sale profesionale si de specialitate;

             Pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de firma;

             Utilizarea si pastrarea in bune conditii a documentelor cu regim special;

             Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor si altor materiale sau a altor mijloace fixe primite in folosinta de la firma;

             Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau;

             Respectarea procedurilor de lucru specifice firmei (programul de lucru, punctualitatea in intocmirea si predarea rapoartelor etc.);

             Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei;

             Se implica activ in vederea solutionarii situatiilor de criza care pot afecta buna desfasurare a activitatii din cadrul fermei/sectorului;

             Respectarea Regulamentul Intern, respecta si aplica actele normative in vigoare si prevederile Contractului Colectiv de Munca.

             Imbunatatirea permanenta a calitatii pregatirii sale profesionale si de specialitate;

             Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si condiitile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate  si sanatate, in domeniul sau de activitate;

             Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora.

Obiective de performanta ale postului

Indicatori de performanta specifici     

             Reflectarea fidela a realitatii economice si financiare a societatii pe baza unor inregistrari contabile corecte;

             Lipsa/valori cat mai reduse a penalitatilor/amenzilor ca urmare a controalelor autoritatilor statului;

             Lipsa erorilor in situatiile financiare si declaratii;

             Stabilirea unui cadru organizatoric care sa permita desfasurarea activitatilor in conditii de eficienta;

             Luarea deciziilor privind solutionarea operativa a oricarui tip de disfunctionalitate;

             Preocuparea continua pentru cresterea performantelor finale ale societatii;

             Transmiterea deciziilor catre personalul din subordine, insotite de instructiuni precise de realizarea,prin modalitati de transmitere corecte  si operative.

Indicatori de performanta calitativi      

             Pregatirea profesionala;

             Disponibilitate la efort;

             Creativitate si spirit de initiativa;

             Capacitatea de implementare;

             Capacitatea de autoperfectionare;

             Capacitatea de asumare a responsabilitatilor;

             Capacitatea de control;

             Competenta In gestionarea resurselor alocate;

             Competenta decizionala;

             Capacitatea de a organiza;

             Capacitatea de coordonare;

             Capacitatea de a rezolva eficient problemele.

 

Ne puteti trimite CV-ul pe adesa de e-mail recrutare2@abchumancapital.ro

Distribuie în social media

Author: admin